Fundacja ProKarton dołącza do Polish Circular Hotspot

16 czerwca 2020 roku Fundacja ProKarton została członkiem Polish Circular Hotspot – platformy współpracy, której celem jest promowanie i budowanie w Polsce Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ang. Circular Economy).

Polish Circular Hotspot jest publiczno-prywatną platformą współpracy środowisk zaangażowanych  w przejście polskiej gospodarki na tory Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podstawowymi elementami działania organizacji są wymiana wiedzy, doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów, takich jak wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych czy warsztatów dla biznesu i instytucji publicznych.

Podstawą Gospodarki cyrkularnej jest współpraca. Aby nastąpiła zmiana z modelu gospodarki linearnej na model gospodarki o obiegu zamkniętym konieczne jest zaangażowanie licznych podmiotów. W tym celu należy podjąć kroki mające na celu zapewnienie dialogu, kooperacji pomiędzy różnymi interesariuszami, aby bardziej upowszechnić zastosowania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Przykładem takiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk jest właśnie Polish Circular Hotspot. Bardzo cieszymy się, że Fundacja ProKarton dołączyła do PCH. Liczymy na to, że będzie to długa i owocna współpraca – mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

Fundacja ProKarton zajmuje się popularyzacją wiedzy o kartonach do płynnej żywności jako funkcjonalnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko opakowaniach, wpisujących się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

W gospodarce o obiegu zamkniętym należy brać pod uwagę wzajemne oddziaływanie poszczególnych etapów cyklu życia. Kartony do płynnej żywności są lekkie – zbudowane w ok. 75% z papieru, a dzięki specjalnej technologii w większości przypadków nie wymagają chłodzenia przed otwarciem. Dzięki temu oszczędzamy znaczące ilości energii. Prostopadłościenny kształt pozwala zaoszczędzić miejsce w transporcie, a ich właściwości chronią zawarte produkty spożywcze przed czynnikami zewnętrznymi. Właściwe postępowanie z opadami po kartonach, czyli zbieranie ich do żółtego pojemnika, pozwala na odzysk cennych surowców potrzebnych do produkcji. Wszystkie te elementy pokazują jak dobrze kartony do płynnej żywności wpisują się w ideę Circular Economy. W przystąpieniu do Polish Circular Hotspot dostrzegam jeszcze większy potencjał działań w duchu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,  zarówno z naszymi partnerami biznesowymi, jak i z konsumentami – mówi Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton.