Polacy na temat segregowania odpadów

Wyniki cyklicznego badania Fundacji ProKarton: „Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności”

Badanie przeprowadzone dla Fundacji ProKarton przez Kantar pokazuje, że w porównaniu
z poprzednimi latami zdecydowanie większy procent Polaków selektywnie zbiera w domu odpady opakowaniowe – w tegorocznym badaniu deklaruje tak 77 proc. badanych, podczas gdy w 2019 roku było to 58 proc. respondentów. O 9 punktów procentowych wzrósł również poziom wiedzy na temat recyklingu kartonów po płynnej żywności, a ponad połowa badanych Polaków właściwie segreguje ten rodzaj opakowań do żółtego pojemnika, podczas gdy w zeszłym roku było to jedynie 28 proc.
Fundacja ProKarton, wspólnie z firmą badawczą Kantar po raz kolejny sprawdziła poziom wiedzy Polaków na temat zasad segregacji odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów do płynnej żywności. Badanie zostało przeprowadzone
we wrześniu i objęło reprezentatywną próbę 1012 osób. Wyniki badania porównane zostały do wyników z ubiegłego roku.

JAK ZMIENIŁA SIĘ WIEDZA POLAKÓW O SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU?
Porównując wyniki tegorocznego badania z zeszłorocznymi, możemy zaobserwować dużą poprawę, jeżeli chodzi o wiedzę Polaków na temat prawidłowego postępowania
z odpadami. Zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przestrzega aż 77 proc. badanych, co jest aż dziewiętnastoprocentową poprawą w porównaniu do roku 2019.
Najczęściej odpady opakowaniowe segregują osoby w wieku 30-49 lat oraz posiadające wykształcenie wyższe. Patrząc na ogół społeczeństwa, zasad selektywnej zbiórki częściej przestrzegają kobiety. Biorąc natomiast pod uwagę podział administracyjny, najczęściej segreguje się odpady w województwach: podkarpackim, podlaskim i pomorskim, rzadziej w: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, mazowieckim i opolskim.
Choć wyniki badania jednoznacznie wskazują na wzrost poziomu segregacji odpadów, ponad połowa z badanych uważa, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych
w ciągu ostatniego roku nie uległa zmianie. Wśród pozostałych, 33 proc. badanych uważa,
że ich wiedza na ten temat jest szersza, a 8 proc. dostrzega spadek poziomu swojej wiedzy
w badanym zakresie.
Selektywna zbiórka odpadów to temat niezwykle ważny i obecny w dyskusji publicznej. Fundacja ProKarton nieustannie prowadzi działania mające na celu podnoszenie wiedzy

o prawidłowym zbieraniu odpadów. Staramy się uzupełniać w ten sposób takie projekty
jak np. kampania Ministerstwa Środowiska „Piątka za segregację”, czy też stołeczna akcja „Segreguj na 5”. Cieszy nas, że z badania Kantar wynika, że działania te dają wymierne efekty – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton i inicjator badania.

DO KTÓREGO POJEMNIKA POWINNY TRAFIAĆ ZUŻYTE KARTONY PO MLEKU
I SOKACH?
W roku 2020 znacznie wyższy jest odsetek Polaków, którzy na pytanie, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności, prawidłowo wskazują żółty.
Aż 51 proc. ankietowanych wybrało tą odpowiedź. W porównaniu z zeszłorocznym badaniem, gdzie analogicznej odpowiedzi udzieliło 28 proc., jest to zdecydowana, niemal dwukrotna poprawa. Poprawny pojemnik żółty częściej wskazywały kobiety, a także mieszkańcy największych miast.
Drugim najczęściej wskazywanym pojemnikiem był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tą odpowiedź wskazało 10 proc. ankietowanych.
Prawie o połowę zmniejszył się procent osób, które nie zwracają uwagi, do którego pojemnika wyrzucają opakowania po mleku czy sokach. W roku 2020 takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 24 proc. ankietowanych, w porównaniu do 41 proc. w 2019 r.
Kartony do płynnej żywności jako odpady wielomateriałowe, powinny być selektywnie zbierane do żółtego pojemnika, razem z tworzywami sztucznymi i metalami. Prawidłowa selektywna zbiórka pozwala na odzyskanie z nich cennych surowców, czyli wykorzystanie ich ponownie do wytworzenia produktów z recyklingu. Z badania Fundacji ProKarton przeprowadzonego w instalacjach komunalnych wynika, iż odsetek wybierania kartonów
po płynnej żywności jest prawie 13 razy wyższy w przypadku odpadów pochodzących
z żółtego pojemnika. Dlatego tak istotne jest, aby jak najwięcej kartonów po mleku lub sokach zbierane było w prawidłowy sposób – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

CZY KARTONY DO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU? TAK!
Na pytanie, czy kartony do płynnej żywności nadają się do recyklingu, ponad połowa odpowiedzi była prawidłowa – 58 proc. Polaków wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi.
W porównaniu z rokiem 2019 jest to prawie dziesięcioprocentowa poprawa!
Analizując odpowiedzi na to pytanie widać również, że zmniejszył się odsetek osób, które twierdzą, że kartony nie podlegają recyklingowi: z 23 proc. w 2019 do 19 proc. w roku 2020.
Najczęściej o tym, że kartony po mleku i sokach podlegają recyklingowi, wiedzą kobiety. Najrzadziej takiej odpowiedzi udzielały osoby z wykształceniem podstawowym oraz mieszkańcy regionu centralnego.
Selektywna zbiórka jest fundamentem, na którym opiera się cały system recyklingu surowców. A ten z kolei jest jednym z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Działania podejmowane w jej kierunku, pozwalają zmniejszyć wykorzystanie surowców pierwotnych
i zminimalizować ilość odpadów oraz negatywny wpływ człowieka na środowisko.
W Fundacji ProKarton staramy się przyczyniać do budowania wiedzy Polaków o selektywnej zbiórce i recyklingu odpadów opakowań, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów
po płynnej żywności. Wyniki tegorocznego badania pokazują, że działania edukacyjno-informacyjne przynoszą pozytywne efekty. Przed nami jednak wciąż sporo pracy,
a nadchodzące zmiany w prawie związane z wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta postawią nowe wyzwania przed przemysłem i recyklerami. Nadal jednak podstawą systemu będzie selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych. Nieustannie będziemy działać, aby podnosić wiedzę Polaków nt. prawidłowego postępowania ze zużytymi kartonami po płynnej żywności – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Kantar we wrześniu 2020 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1012 osób powyżej 15 roku życia.